Rhythm/Presence, RIBA, SHM5, 2013 (2013)

Royal Institute of British Architects, Manchester, UK

Royal Institute of British Architects, Manchester, UK